Legislativa

Tisková zpráva: Ke zpracování osobních údajů chovatelů včel

6. 4. 2018 - Úřad pro ochranu osobních údajů reaguje na četné stížnosti chovatelů včel, kteří zjistili, že jejich identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a elektronická adresa jsou zveřejňovány v informačním systému veřejné správy „Evidence využití půdy“ (dále jen „LPIS“) vedeném na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

 

Úřad  upozorňuje, že se jedná o případ zpracování osobních údajů nařízeného zvláštním zákonem, nikoliv zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Podle § 3a odst. 2 písm. c) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, obsahuje LPIS evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat. LPIS zahrnuje i evidenci včelstev.

 

Podle § 3ab odst. 2 písm. f) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se zveřejňují v LPIS tyto osobní údaje uživatele objektu: jméno, příjmení, adresa, popřípadě telefonní číslo nebo elektronická adresa.

 

Z pohledu pravidel pro zpracování osobních údajů je v daném případě rozhodující, že osobní údaje včelařů jsou zveřejňovány v rámci zákonem stanoveného postupu, v souvislosti s plněním právní povinnosti správce osobních údajů, dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona  o ochraně osobních údajů. Není proto určujícím znakem, jak se část veřejnosti mylně domnívá, zda se tak děje se souhlasem včelaře – uživatele objektu.

 

Zákonem deklarovaný účel zveřejnění je ochrana včelstev před aplikací přípravků na ochranu rostlin. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, stanoví v § 51 odst. 2 písm. a) profesionálním uživatelům přípravků na ochranu rostlin ohlašovací povinnost vůči chovatelům včel (s využitím evidence LPIS), pokud se chystají ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely.

 

Úřad nemůže nařídit zrušení evidence provozované k určitému účelu podle zvláštních předpisů. Úřad si je vědom obav chovatelů včel ze zvýšení počtu krádeží včelstev a případů vandalismu v důsledku zveřejňování přesných informací o umístění jejich včelstev. Při jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, které je gestorem výše uvedené legislativy, byly probírány variantní možnosti plnění informační povinnosti tak, aby byla zajištěna ochrana včelstev před nebezpečnými postřiky pro včelstva a zároveň, aby nedocházelo k nadměrnému zveřejňování informací a osobních údajů na internetu. Z jednání vyplynulo, že ministerstvo projedná předmětnou problematiku s dotčenou částí veřejnosti, následně zváží další postup, např. změnu právních předpisů ve své gesci či úpravu zpřístupňování nebo zveřejňování údajů.

 

 

Zdroj: https://www.uoou.cz/tiskova-zprava-ke-nbsp-zpracovani-osobnich-udaju-chovatelu-vcel/d-29313/p1=1017

 

Nové vyhlášky pro včelaře

Ve Sbírce zákonů č. 12/2018 vyšly s účinností od 22.2.2018 dvě důležité vyhlášky pro včelaře. Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek. Aktuální znění si přečtěte ZDE ( vyhláška ukládá povinnosti jak KVS při zdolávání nákaz, ale také chovatelům. Stanoví podmínky k přemísťování včelstev mimo území kraje, opatření při tlumení a zdolávání varroázy, moru a hniloby včelího plodu. Stanoví také rozsah prohlídky včelstev prohlížitelem. Kromě dalších povinností upozorňujeme na povinnost chovatele hlásit KVS úhyny více než 25% včelstev na stanovišti  z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k datu 1. září předchozího roku.

            Druhou vyhláškou je Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.   Aktuální znění si přečtěte ZDE .  Tato vyhláška kromě jiného stanovuje obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměření na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla, které budou provádět proškolení prohlížitelé včelstev.  

 

Změny vyhlášky o označování a evidenci zvířat a hospodářství

Další změnou v oblasti legislativy dotýkající se také včelařů je Vyhláška č. 449/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Platné znění ZDE

Vyhláška reaguje na novelu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči tím, že informace o umístění stanovišť evidovaných podle novely vyhlášky budou k dispozici osobám aplikujícím přípravky nebezpečné či zvláště nebezpečné pro včely (tak, jak je nově definováno v § 51 novely zákona o rostlinolékařské péči publikované pod č. 299/2017 Sb.), a to prostřednictvím evidence objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství.  Tuto evidenci vede Českomoravská společnost chovatelů a.s. V oblasti evidence stanovišť včelstev zavádí novela vyhlášky možnost zaevidování nového stanoviště kdykoliv v průběhu roku oproti dosavadní praxi, kdy bylo možné zaevidování stanoviště pouze ke dni 1. září.

                Přehledné informace a potřebné tiskopisy k hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť naleznete ZDE

 

 

-MH-

 

Nová vyhláška o ochraně včel

Loňský a letošní rok přinesl řadu změn v oblasti chovu a ochrany včelstev. Jednou z nich je také Vyhláška č. 428/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, která vešla v platnost 26.12.2017. Vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů, částka 152 ze dne 11.12.2018

 

Vyhláška upravuje především povinnosti zemědělců při ošetřování rostlin a používání přípravky k jejich ochraně. Kromě jiného stanovuje, kdy lze používat přípravky nebezpečné pro včely – až po ukončení denního letu včel, který je stanoven hodinu po západu slunce, před touto dobou ho lze aplikovat, pokud teplota vzduchu klesne pod 12 st. C. Pokud dojde k úhynu včelstev s podezřením na aplikaci přípravků k ošetřování rostlin, tak KVS odebere vzorek nejméně 500 včel a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vzorek rostlin z ošetřované porostu o hmotnosti min 200 g. Vzorky musí být zabaleny a označeny v prodyšném obalu a uchovány při teplotě minus 18 st. C a co nejdříve doručeny k provedení analýzy.

 

Problematiku rostlinolékařské péče má na starosti Oddělení rostlinolékařské inspekce Plzeň, pracoviště Karlovy Vary, Závodní 152. Kontaktní osobou ing. Dana Pohanová, tel. 353230529, mobil: 725870657, email. dana.pohanova@ukzuz.cz

 

-MH-