rok 2018

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018

V sobotu 20. ledna 2018 vyrazilo 10 členů našeho spolku do Plzně, kde pořadatelé připravili II. ročník mezinárodní včelařské konference. Jelikož loňský ročník se velmi povedl, všichni jsme se těšili na letošní, který se konal při příležitosti 230. výročí popisu partenogeneze u včel farářem Josefem Antonínem Janišem.  Konference se opět konala ve velkém sále restaurace Alfa v Plzni, který je opravdu prostorný pro cca 250 účastníků.

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018
           Program byl opět naplánován velmi zajímavě, jak co do vybraných témat tak i lektorů. Jediným zklamáním bylo, že se omluvil prof. Dr. Kaspar Bienefeld, který z důvodu komplikací v dopravě v Německu se nemohl dostavit. První přednášky se ujala organizátorka Ing. Hřebenářová, společně s ing. Ivanem Černým, kteří představili výsledky své badatelské činnosti a pátrání v archivech po životě a díle J.A. Janiše. Prezentace byla umělecky doplněna výstupy herce Mario Kubcem, který ztvárnil J.A. Janiše v různých životních etapách. Velmi zajímavý byl přístup J.A. Janiše, který vydal několik publikací pouze na své náklady a zisk dával na dobročinné účely. Kromě němčiny a latiny se snažil publikovat také v češtině.  Druhou přednášku měl prof. ing. Jaroslav Petr, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze na téma „Pannobřeznost čili partenogeneze, aneb udělej si sám“.  Přes počáteční obavu z přílišné odbornosti to byla zcela jistě nejlepší přednáška celé konference, na čemž jsme se všichni shodli. Tak poutavý a srozumitelný přednes s laickým vysvětlením vysoce odborného problému týkající se genů , rozmnožování, DNA, alel atd. jak v říši prvoků, hmyzu, savců, ptáků a dalších živočichů zcela jistě většina posluchačů, kteří nemají často žádné odborné vzdělání v biologii či genetice, pochopila a ocenila také velkým potleskem.  Dopolední blok uzavřela přednáška Dr. Jana Nevorala z Biomedicínského centra a Ústavu histologie a  embryologie LF UK v Plzni, na téma „Epigenetika: „dělnice“ genetického kódu ve službách včelaře“ .

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018

             Odpolední část otevřela Dr. Štěpánka Dlouhá, která představila „Nové objevy v apidologii“,  především výsledky výzkumných prací, které v posledních letech proběhly ve světě a věnovaly se včelám. Zajímavé informace přináší výzkumy věnující se zdraví včel, orientaci včel v přírodě, ale také využití včelích produktů, ekologii a etnologii včel. Jeden z posledních výzkumů se věnoval také automatickému systému dekódování včelího tanečku. Zájemci se mohou podívat na stránky http://www.vceliraj.cz/, kde budou odkazy na nejzajímavější výzkumy uvedeny. V dalším tématu „Šlechtění včel“  ing. Květoslav Čermák popsal svůj postup, jak provádí hodnocení a šlechtění včelstev. Zajímavá byla informace, že u včelstva s matkou starší 4 let významně klesá produkce medu a inseminované matky mají cca o 17 % produkci medu vyšší.  Dr. Pavel Jedlička z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR  se zaměřil na problematiku „Jak se dělá hmyzí společenství“ a na různých druzích hmyzu od octomilky, přes mravence, termity až po včely popsal vliv  genů na jejich chování a život ve společenství. Tématu „Vyhodnocení ztrát v chovu matek“ se věnoval Mgr. Bronislav Gruna, který je profesionálním chovatelem matek. Ve svém příspěvku rozebral hlavní příčiny ztrát matek v komerčním chovu, které analyzoval během 5 let, kdy odchoval  více jak 5.000 matek. Jedním z vlivů, které není včelař schopen ovlivnit je počasí. Jako nevhodnější období pro chov matek je od 2. poloviny května do poloviny července. Vliv na ztráty má také včelař při chybách, kterých se při chovu dopouští a to např. vyrušováním včelstva nebo necitlivou manipulací s matečníky. Zajímavě také popsal co se děje s matkou po návratu ze snubního proletu a zvýšenou agresivitu včel vůči ní v tzv. klubku. Věnoval se i hodnocení a brakování matek. V posledním příspěvku se ing. Květoslav Čermák CSc. zaměřil na to „Jak se dopracovat k vitálním chovům včel“  

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018            

   Zájemcům je k dispozici v knihovně našeho spolku sborník přednášek, abstraktů a článků.      

            Zájemci si mohli o přestávkách v rámci doprovodného programu prohlédnout výstavu se včelařskými pomůckami k chovu včel a také kopii Janišova úlu. Pěkné bylo také sršní hnízdo, které si sršni vytvořili v krabici na oddělky. Přítomen byl také p. Mečiar ze Slovenska se svou nabídkou silikonových forem na výrobu svíček a mezistěn, dále prodejci včelařských publikací, které v poslední době vyšly v několika nakladatelstvích.

            Také letošní ročník se velmi povedl a děkujeme především organizátorům manželům Hřebenářovým, Pracovní společnosti nástavkových včelařů za přípravu a organizaci a všem sponzorům za finanční podporu  této konference. Již nyní se těšíme na 3. ročník!

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018

 -MH-